Kategorie

Najczęściej kupowane

Promocje

Our stores

Our stores

Sklep Medyczny ul Sportowa 4, 05-400 Otwock

Pobierz umowę wynajmu Pobierz plik PDF aby wypełnić i wysłać.

Oto ważniejsza część treści niniejszej umowy:

Dzierżawca jest odpowiedzialny za przekazany mu sprzęt medyczny do momentu zwrotu Wydzierżawiającemu. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia sprzętu medycznego Dzierżawca zobowiązany jest zawiadomić Wydzierżawiającego niezwłocznie po zaistnieniu takiego faktu. Dzierżawca zobowiązuje się użytkować sprzęt medyczny zgodnie z przeznaczeniem. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zierżawca jest zobowiązany zwrócić sprzęt medyczny Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

W przypadku awarii z winy wypożyczającego koszty przyjazdu i przeglądu technicznego sprzętu medycznego będą pokryte przez Dzierżawcę. Wydzierżawiający poniesie odpowiedzialność wobec Dzierżawcy wyłącznie za szkody wynikające z zawinionego działania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i wszelkie spory, zaistniałe w związku lub wyniku Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. Umowa może zostać wypowiedziana przez wydzierżawiającego w przypadku spóźnienia Dzierżawcy z zapłatą za jeden okres płatności oraz w przypadku nienależytego w ykorzystania bądź istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy.


Wydzierżawiający przed oddaniem wypożyczonego sprzętu zobowiązany jest do dokładnego umycia oraz wydezynfekowania. W przypadku nie wykonania tej czynności lub oddania sprzętu brudnego, wypożyczający pokrywa koszt w kwocie 50 zł. Płatne w dniu zwrotu sprzętu medycznego.